ALGEMENE VOORWAARDEN

Sportclub Yamato Gym, statutair gevestigd te Weesp

Artikel 1: Definities

1.1     Geregistreerde: de natuurlijke persoon die met de sportclub Yamato Gym hierna te noemen: Yamato Gym, een overeenkomst tot deelname aan Yamato Gym activiteiten aangaat dan wel ter zake onderhandelt.

1.2    Overeenkomst: de bindende overeenkomst tot registratie tussen Yamato Gm en de geregistreerde, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop.

Artikel 2: Toepassing

 2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Yamato Gym te sluiten   overeenkomsten en het huishoudelijke reglement van Yamato Gym.

2.2     Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 2 omschreven, houdt in dat deze voorwaarden evenals het huishoudelijk reglement door de geregistreerde zijn aanvaard.

2.3     De artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de geregistreerde omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, blijven buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

2.4     Yamato Gym is te allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement te wijzigen en aan te passen. 

Artikel 3: Aanvang en duur van de overeenkomst

 3.1     Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat het daarvoor bestemde regisratieformulier tevens overeenkomst tot registratie door de geregistreerde is ingevuld en door beide partijen voor akkoord is ondertekend. Vanaf dat moment vangt het recht op deelname aan de Yamato Gym activiteiten aan.

3.2     Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel  ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.

3.3     De duur voor recht op deelname aan de Yamato Gym activiteiten wordt aangegaan voor de in de betreffende overeenkomst vermelde periode.

3.4     Na het verstrijken van de in de overeenkomst genoemde periode, wordt de overeenkomst stilzwijgend van rechtswege verlengd telkens voor een gelijke periode en onder dezelfde voorwaarden en bedingen, tenzij de geregistreerde de overeenkomst tegen het einde van de in de overeenkomst of hierboven genoemde verlengde periode schriftelijk, via een daarvoor bij de front desk verkrijgbaar opzegformulier, heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.5     Tussentijdse wijziging van de registratie is slechts mogelijk in het geval die wijziging betrekking heeft op een langere duur van de registratie dan aanvankelijk was overeengekomen.

3.6     Indien de geregistreerde met inachtneming van lid 3 de overeenkomst heeft opgezegd vervalt het recht op deelname, indien de geregistreerde evenwel nog niet ten volle aan zijn betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden heeft voldaan, blijft de overeenkomst en de registratie van kracht net zolang totdat hij ten volle aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4: Persoonsgebonden registratie en openingstijden megasportcomplex

 4.1     Het aan de overeenkomst gekoppelde recht op deelname aan activiteiten van Yamato Gym is persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

4.2     Het bestuur van Yamato Gym stelt de algemene openingstijden van het Yamato Gym vast en behoudt het recht de openingstijden, gebruikstijden, lesroosters, lesvormen en tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de front desk en/ of op de website.

Artikel 5: Betaling van registratie gelden

5.1         De hoogte van het registratiegeld is afhankelijk van de in de overeenkomst vermelde abonnementsvorm en voor de duur van de in de overeenkomst vermelde periode.

5.2         Elk geregistreerde is gehouden voor het sluiten van een overeenkomst éénmalig een bedrag aan inschrijfgeld, welke staat vermeld op de bij de front desk verkrijgbare tarievenlijsten, aan Yamato Gym te voldoen.

5.3      Het in lid 1 genoemde geld dient maandelijks per vooruitbetaling via een automatische overschrijving (incasso) van de door de geregistreerde opgegeven bank- girorekening te worden voldaan, een en ander vindt plaats aan het einde van iedere maand voorafgaande aan de nieuwe betalingsperiode.

5.4     De registreerde kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Yamato Gym restitueert geen gelden, daaronder mede begrepen de door het lid voldane inschrijfgeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en schade

6.1      Het is louter aan door Yamato Gym geselecteerde personen toegestaan instructies of aanwijzingen te geven betreffende het gebruik van de door Yamato Gym ter beschikking gestelde faciliteiten. Het is overige personen dus niet toegestaan instructies of aanwijzingen te geven.

6.2      Yamato Gym is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

6.3      Deelnemers aan de activiteiten raadplegen zelfstandig een (sport-)arts voordat zij deelneme aan de lessen van Yamato Gym en/ of gebruik maken van de faciliteiten van Yamato Gym. Deelnemers vergewissen Yamato Gym van eventuele medsiche bijzonderheden.

6.4      Deelnemers nemen op geheel eigen risico deel aan de lessen van Yamato Gym. Deelnemers maken op geheel van eigen risico gebruik van de faciliteiten van Yamato Gym.

Artikel 7:Ontbinding en beëindiging door Yamato Gym

7.1     Indien een geregistreerde tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel er zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft Yamato Gym het recht de overeenkomst en de registratie onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de geregistreerde niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de geregistreerde gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Yamato Gym te vergoeden.

7.2     Indien Yamato Gym op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan maken zijn.

7.3     De Wet van Van Dam bepaalt dat een geregistreerde verplicht te voldoen aan de overeengekomen registratieperiode. De registratie wordt echter na de regitratieperiode van 1 jaar per maand opzegbaar.

7.4     Deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of deelnemers die de goede naam van één of meer medewerk(st)ers van Yamato Gym in opspraak brengen kunnen tijdelijk of permanent de toegang tot Yamato Gym worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.

7.5 Het bestuur houdt zich het recht voor om een lid de toegang tot een martial arts les te ontzeggen als uit feiten en/ of omstandigheden blijkt dat deze persoon de goede naam en/ of sfeer en/ of het positieve sportklimaat aantasten;

7.6 Trainers van Yamato Gym behouden zich het echt voor om een martial arts les te geven aan de personen waarvan zij denken dat deze personen het niveau van de les aankunnen en/ of aan personen die zich houden aan de normen van goed sportmanschap en goed burgerschap;

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1     Op overeenkomsten en het huishoudelijk reglement waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2     Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten en het huishoudelijke reglement waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9: Privacy persoonsgegevens 

9.1       Persoonsgegevens worden binnen Yamato Gym verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2       Bij het afsluiten van een registratie vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).